Menu

PODMIENKY SÚŤAŽE NA FACEBOOKU

Úvod O násFacebook -Podmienky súťaže

Preambula

Štatút súťaže je jediným záväzným dokumentom, ktorý upravuje podrobne pravidlá súťaže tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené podmienky súťaže.

I. Vyhlasovateľ súťaže

 Vyhlasovateľ súťaže je: Pneufit s.r.o., Budatínska 27 Bratislava-Petržalka 851 05 IČO: 46511458 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.malltex.sk  (Ďalej len Vyhlasovateľ - systém)

II. Čas konania súťaže

 Termín súťaže je stanovený na obdobie od 01.2.2024 do 07.2.2024. Vylosovanie výhercov súťaže sa uskutoční nasledujúci deň po ukončení súťaže, 08.2. 2024.

 III. Účastníci súťaže

 Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na Slovensku (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“) Každý kto   splní podmienky súťaže, bude zaradený do losovania. Vylosovaných bude 1 výherca.

 IV. Pravidlá súťaže

 Podmienky účasti v súťaži:

 1. Zúčastniť sa môžete len účastníci uvedení v bode III.
 2. Účasťou v súťaži účastník v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho údajov podľa tohto štatútu.
 3. Účastník súťaže súhlasí, že spoločnosť Facebook nemá voči nemu žiadne záväzky.
 4. Do súťaže o ceny bude zaradená každá osoba, ktorá v termíne konania súťaže podľa bodu III. tohto štatútu splní všetky podmienky v súťaži:
 1. Označí “páči sa mi to” na šúťažný príspevok
 2. Označí “páči sa mi to” na fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/malltex
 3. Zozdieľa verejne súťažný príspevok na svojom profile.
 4. Napíše do komentára osobu, ktorá by sa mohla zapojiť do súťaže

 

 V. Výhra v súťaži

Výherca v súťaži vyhrávajú nepeňažnú výhru: 1x poukážku na nákup záhradného nábytku v cene 300€

 VI. Oboznamovanie s výsledkami súťaže

 1. Vylosovanie súťaže bude nasledujúci deň po ukončení súťaže a výhercovia súťaže budú v súlade s podmienkami súťaže oboznámení písomne prostredníctvom FB správy a zverejnení na facebook stránke 
  https://www.facebook.com/malltex
 2. Vyhlasovateľ oznámi výhercovi hodnotu výhry v zmysle § 8 ods. 10 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 3. Nepeňažná výhra je predmetom dane z príjmov a považuje sa za ostatný príjem v zmysle § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 4. Nepeňažná výhra neprevyšujúca 350 € je v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od dane z príjmov oslobodená.
 5. Výhra bude výhercovi oznámená správou.
 6. Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, že výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto štatútu.

 

VII. Súhlas so zverejnením údajom

 Účastník súťaže dáva týmto v prípade výhry súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko na účely zverejnenia informácie o výhre na Facebook stránke https://www.facebook.com/malltex a v rozsahu meno, priezvisko, adresa, tel. číslo,  email pre účely doručenia výhry. Súhlas je udelený na dobu trvania zmluvného vzťahu s Pneufit s.r.o. Súhlas podľa tohto článku možno odvolať písomným oznámením doručeným Vyhlasovateľovi súťaže.

 VIII. Právo Vyhlasovateľa zmeniť štatút súťažnej hry alebo odvolať súťaž

 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže a právo súťaž odvolať.
 1. Na účinnú zmenu štatútu súťaže alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní oboznámením na Facebook stránke 
  https://www.facebook.com/malltex

 

 IX. Záverečné ustanovenia

 1. Tento štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže. Do tejto doby môže Vyhlasovateľ jednostranne meniť, dopĺňať jednotlivé ustanovenia štatútu bez dodržania podmienok uvedených v článku VI. tohto štatútu.
 2. Výhru/cenu z tejto súťaže nie je možné súdne vymáhať.
 3. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou štatútu.
 4. V prípade rozporu ustanovení štatútu a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže, nejasností týkajúcich sa výkladu tohto štatútu alebo propagačných materiálov, sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto štatútu.
 5. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci súťaže a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.
 6. Všade tam, kde sa uvádza v tomto štatúte súťaž, má sa tým na mysli aj súťažná hra a naopak.
 7. Spoločnosť Pneufit s.r.o. vyhlasuje, že propagačná akcia nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani realizovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.

 

Dňa 25. 1. 2024